Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký

sv_jan_nepomucky (* kolem r. 1340, + 20. 3. 1393) Nad vodami a na návsích stává tento vpravdě lidový světec, u kostelů, kaplí, s kněžským kvadrátkem na hlavě, kolem níž se vznáší věnec pěti hvězd. Ty označovaly svým světlem místo, kde vyplavalo jeho tělo. Oblečen v kněžském rouchu mívá někdy v ruce palmovou ratolest - symbol mučednictví - a vždy drží kříž s Kristovým tělem.

Životní cesta sv. Jana Nepomuckého je nezvykle houževnatým zápasem o zdokonalení sebe sama, čímž je vzorem především pro dnešního moderního člověka. Narodil se okolo roku 1340 v západočeském Pomuku-Nepomuku jako syn rychtáře. V archiváliích se objevuje v r. 1370, kdy byl notářem arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Vystudoval bohosloví, v r. 1380 se dal zapsat na právnickou fakultu Pražské Univerzity a po skončení studií odešel na vysoké učení do italské Padovy, kde r. 1387 dokončil studia jako doktor kanonického práva. Po návratu se stal kanovníkem u sv. Jiljí, farářem u sv. Havla, kazatelem v Týně, kanovníkem vyšehradským a arcijáhnem žateckým, ale už v r. 1389 ho jmenoval arcibiskup Jan z Jenštejna svým generálním vikářem, tedy svým zástupcem či výkonným správcem své diecéze. Generálním vikářem i královniným zpovědníkem byl v dobách obrodného náboženského procesu usilujícího o očištění církve od "zlořádu". Této hodnosti se spolu s arcibiskupem dostal do vleklých sporů s králem Václavem IV. při hájení práv církve. Zmařením králova plánu - zrušit Kladrubský klášter po smrti opata a zřídit nové biskupství zcela podřízené jeho moci - přivodil na sebe králův hněv do té míry, že na následky krutého mučení zemřel. Jeho tělo bylo svrženo 20. 3. 1393 kolem 9. hodiny večerní z Karlova mostu do Vltavy. Tuto skutečnost prokázal i moderní antropologický výzkum jeho kosterních pozůstatků provedený na počátku 70. let 20. stol. Podle pozdější tradice se sv. Jan Nepomucký stal mučedníkem nejen za neohrožené hájení církevních práv, ale i pro zpovědní tajemství. Král Václav IV. Údajně při mučení (tortuře) žádal generálního vikáře Jana o sdělení obsahu zpovědi své manželky, královny Žofie.

Mezi lidem byl považován za svatého hned po své mučednické smrti a jako ke svatému se k němu obracely lide s prosbou o pomoc. Rozvrat země po husitských bouřích, 30letá válka oddálili jeho proces povýšení na oltář až na 31. květne 1721, kdy byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného. Jeho slavné svatořečení vykonal papež Benedikt XIII. 19. března 1729 v římském chrámu sv. Jana v Lateráně. Svátek tohoto světce stanovil na 16. květen. Dnes je sv. Jan Nepomucký nejrozšířenějším českým světcem na světě. Je patronem Čech, kněží a zpovědníků, právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečí vody a strážce mostů, spolupatron Mnichova 2. zemský patron Bavorska.